Covid - aktuality

Informace ohledně testování dětí/žáků testy, které nejsou poskytovány školami, zveřejnilo stanovisko MŠMT, ze kterého plyne možnost využití certifikovaných testů, které si rodiče hradí sami nebo možnost využít otestování ve státní certifikované laboratoři.  Je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte/žáka některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na:

https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.

Zde soubor schválených testů:

https://zssvebohov.wbs.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-ministerstvo-vyjimku-podle-__-4-odst.-8-narizeni-vlady-c.-56_2015-sb.-aktual.xlsx

Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma. Pokud je daný antigenní test na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku, může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost jej využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat.

Aktualizace 14. 4. 2021

.............................................................................................................................................

Důležité informace!

Doporučujeme se s nimi dobře seznámit. Mohou se týkat i karantény Vašich dětí v případě, že bude při testování ve škole zjištěn pozitivní žák nebo dítě.

Leták pro rodiče, týkající se testů. Jaký bude postup při pozitivním testu některého z dětí nebo žáků.

https://zssvebohov.wbs.cz/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f_1_.pdf

Leták návazných postupů po testování přehledně

https://zssvebohov.wbs.cz/testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf

Aktualizace 11. 4. 2021

.................................................................................................................................................................................

Informace k nástupu žáků do ZŠ a MŠ od 12. 4. 2021

Od 12. 4. nastupují k povinné docházce do ZŠ všichni žáci ze všech ročníků a do MŠ předškolní děti, které mají povinnou školní docházku.

Zde odkaz na všechny potřebné aktuální informace k otevření škol od 12. 4. 2021:

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Všechny tyto děti mají povinnost nechat se otestovat antigenním testem dvakrát týdně, a to v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování a před vstupem do třídy v MŠ.

U testování je povolena přítomnost zákonného zástupce u nejmladších dětí, tj. MŠ a žáků 2. ročníku.

Žáci ZŠ budou do školy přicházet od 7. 15 hod. do 7. 40 hod. tak, aby bylo možno žáka otestovat a nenarušoval se začátek vyučování. U testování bude vždy přítomna osoba z řad zaměstnanců, která bude dohlížet a pomáhat žákům se správným testováním.

Jak probíhá antigenní testování ve videu - zde :

http://www.pedagogicke.info/2020/09/msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani.html

V případě, že výsledek preventivního testu je pozitivní, je škola povinna kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu výsledek preventivního testu. Škola vystaví dítěti, žákovi nebo studentovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě, žák nebo student je povinen bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který nemůže samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák nebo student je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb voboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Testovat se nemusí v případě, když osoba doloží, že:

a)prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b)má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví kprovádění testů, neboStr. 2z 10

c)má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky vpřípadě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky vpřípadě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

 

Po celou dobu pobytu ve škole musí mít žáci ZŠ chirurgickou roušku, dětí v MŠ se tato povinnost netýká.

Rodiče e-mailem nahlásí do čtvrtka 8. 4., zda bude jejich dítě chodit na obědy a zda bude chodit do ŠD.

 

Aktualizace 7. 4. 2021

.....................................................................................................................................................................

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení.
- Do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Aktuallizace 28. 3. 2021
....................................................................................................................................................................................

Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydalo MŠMT  metodické doporučení pro organizaci zápisů.
       Zápisy k povinné školní docházce proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád), které se v otázkách zápisů k povinné školní docházce v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

Ředitelka ZŠ Svébohov vyhlašuje termín konání zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/202

ve dnech 8. a  9. dubna 2021.

V tyto dny mohou rodiče osobně odevzdat přihlášky k zápisu do 1. ročníku do školy od 9.00 do 12.00 hod.

Další možnosti předání přihlášky:

- do datové schránky školy (ID schránky je ipxmh25),

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce dítěte (nelze jen poslat prostý email!),

- poštou

- ve všech případech nejpozději do 9. dubna 2021

Všechny dokumenty potřebné k zápisu obrží rodiče spolu s materiály pro distanční výuku předškoláků.

K přihlášce je nutno dodat kopii rodného listu dítěte.

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné spolu s přihláškou dodat:

a)ZPRÁVU Z VYŠETŘENÍ v pedagogicko-psychologické poradně (nebo ze SPC) s doporučením odkladu

b) DOPORUČENÍ ODBORNÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE k odkladu (stačí i od dětského lékaře)

c)ŽÁDOST O ODKLAD

Zde ke stažení dokumenty k zápisu:

https://zssvebohov.wbs.cz/zadost_o_odklad.doc

https://zssvebohov.wbs.cz/zadost_o_prijeti_do_1._roc..docx

https://zssvebohov.wbs.cz/zapisni_list.doc

Aktualizace 9. 3. 2021

...................................................................................................................................................................................

Informace pro rodiče předškoláků

Děti, které nastupují od 1. 9. 2021 do 1. třídy mají povinnou předškolní docházku, a tedy se jich týká i povinná distanční výuka, která bude probíhat formou domácí přípravy. Rodiče obdrží sadu pracovních listů s doporučením vhodných aktivit pro děti, jako přípravu pro zahájení školní docházky.

Kromě toho doporučujeme práci s on-line interaktivní učebnicí pro předškoláky.

Zde odkaz:

spustíte ji snadno zde.

 

Z této učebnice je možné také tisknout pracovní listy, zde odkaz na videonávod k tisku:

https://www.nns.cz/blog/nezarazene/miuc-zapis-je-tu-zdarma-do-30-4-2021-vcetne-neomezeneho-tisku/

 

Další zajímavé odkazy pro vzdělávání dětí:

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/?fbclid

https://www.kdeseucit.cz/#/predskolaci

Aktualizace 2. 3. 2021

....................................................................................................................................................................................

 

Uzavření MŠ i ZŠ od 1. 3. 2021

Od 1. 3. je dle nařízení vlády zakázána osobní přítomnost dětí v MŠ a žáků v ZŠ. 

Více informací najdete na webu MŠMT.

https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna

Informace o ošetřovném:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Aktualizace 27. 2. 2021

......................................................................................................................................................................................

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

  • Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),
zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,které brání šíření kapének:
▪ ve všech vnitřních prostorech staveb
(tj. i ve škole nebo školském zařízení),

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.
Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének.

  • Výše uvedený zákaz se nevztahuje na:

děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),
▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že sedí u stolu.

Z výše uvedených informací vyplývá, že od 1. 3. 2021 nejpozději musí mít respirátor nebo chirurgickou roušku i žáci v ZŠ. Nebude tedy možné nadále používat látkové roušky.


Aktualizace 24. 2. 2021

......................................................................................................................................................................

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 15. ÚNORA 2021 DO 28. ÚNORA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
- v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud.

Zde odkaz na aktuálně platné usnesení vlády:

https://zssvebohov.wbs.cz/priloha_872907236_1_uv_skoly_14.02.2021_v.2.pdf

Aktualizace 15. 2. 2020

...........................................................................................................................................................................

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Aktualizace 28. 1. 2021

...................................................................................................................................................................

Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud

Aktualizace 25. 1. 2021

......................................................................................................................................................................

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021

Provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. ledna 2020 do 10. ledna 2021

Aktualizace 8. 1. 2021

...................................................................................................................................................................

Provoz školy od 4. 1. 2021

  • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.

Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky.
Vstup třetích osob (mimo děti a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

  • Provoz základních škol

 Je povolena osobní přítomnost:

- dětí zařazených do přípravné třídy základní školy

- žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
- žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
- Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem.
(Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník).

O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
- Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 

Manuál k provozu

https://zssvebohov.wbs.cz/manual_k_provozu_skol_doplneni_25_srpna.docx

 

Aktualizace 28. 12. 2020

..........................................................................................................................................................................................

Vánoční prázdniny začnou dříve, žáci jdou do škol naposledy 18. prosince

Ministerstvo školství rozhodlo, že kvůli epidemii covidu-19 prodlouží vánoční prázdniny.

Žáci půjdou do škol naposledy v pátek 18. prosince.

V pondělí 21. a úterý 22. prosince bude v provozu  jen mateřská  škola, a to už podle čtvrtého stupně systému PES.

V tyto dny prodloužených prázdnin neplatí povinnost distanční výuky.

Od 23. 12. 2020 - 1. 1. 2021 bude uzavřena i MŠ. Provoz opět bude zahájen 4. 1. 2020.

Prozatím se počítá s nástupem žáků do školy v pondělí 4. 1. 2021. Může se stát, že se situace přes vánoční prázdniny opět změní, a proto sledujte web školy, kde budou případné aktuální změny včas zveřejněny.

aktualizace 15. prosince 2020

.........................................................................................................................................

Nejčastější dotazy týkající se škol:

https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq

aktualizace 4. 12. 2020

..........................................................................................................................................

Provoz základních škol od pondělí 30. listopadu 2020:
— Je povolena osobní přítomnost:
• dětí zařazených do přípravné třídy základní školy,
žáků 1. stupně základních škol,
• žáků 9. ročníků základních škol,
• žáků 6. – 8. ročníku základních škol v režimu tzv. rotační
výuky – střídání celých tříd po týdnu,
• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy,
• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.
—
Pro tyto žáky je povinná prezenční výuka.

Stále platí povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku.

Provoz mateřských škol od pondělí 30. listopadu 2020:
—Provoz mateřských škol (včetně škol a tříd zřízených
podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako
doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle
Manuálu.
—Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit
roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se
ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole.
—Do prostor šatny může na nezbytnou dobu s dítětem doprovázející osoba s řádně nasazenou rouškou !

 

PES pro školy                         

https://zssvebohov.wbs.cz/opatreni_pes_pro_oblast_skolstvi.pdf

Odkaz na informace k provozu školy:

https://zssvebohov.wbs.cz/info_k_provozu_skoly.pdf

Aktualizace 20. 11. 2020

.........................................................................................................................................................

Informace k nástupu některých žáků 1. stupně do ZŠ od 18. 11. 2020

Provoz základních škol
—
Je povolena osobní přítomnost:
• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol
za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021
zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku
(tzv. malotřídní škola),
• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy
a
• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.
—

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním
způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve
škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník),
u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy
s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve
škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu
ve škole.

—Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné
třídy je umožněn provoz školní družiny.

Zařízení školního stravování jsou v provozu.

https://zssvebohov.wbs.cz/info_k_provozu_skoly.pdf

Aktualizace 12. 11. 2020

 

.........................................................................................................................................................................

 

Od 26. 10 - 30. 10. mají žáci ZŠ prodloužené podzimní prázdniny. Po dobu prázdnin není povinná distanční výuka.

Zde odkaz, jak se chovat v době prázdnin v této koronavirové době

https://zssvebohov.wbs.cz/letak_.jpg

Očekáváme, že koncem prázdnin vyhlásí vláda další opatření. Pokud prodlouží distanční výuku pro 1. stupeň, dostanou žáci nové učivo a úkoly. Vše bude zde na webu školy včas aktualizováno.

Do té doby odpočívejte, užijte si prázdniny a buďte všichni zdraví.

MŠ zůstává i o prázdninách v provozu.

Aktualizace 23. 10. 2020

.................................................................................................................................................................................

Odkaz - povinnost provádět PCR testy u osob v kontaktu s COVID19

https://zssvebohov.wbs.cz/dopis_ku__-olk-testova__ni__.doc

Aktualizace 19. 10. 2020

............................................................................................................................................................................................

Upozornění z MŠ Pohádka pro rodiče, kteří platí stravu hotově

Hotovostní platby přijímají pouze ve středu od 11:30 do 13:30 hod v kanceláři školní jídelny.

Preferují platby na bankovní účet školy. Rodiče, kteří nemají účet, mohou peníze poslat na účet prostřednictvím České pošty.

Číslo účtu, variabilní symbol i částku mají na lístcích, které posílají na školy, případně si mohou rodiče o tuto informaci napsat na e-mail strava.
mspohadka@seznam.cz nebo zavolat na tel: 731 574 033.

Aktualizace 16. 10. 2020

.........................................................................................................................................................................................

Zde odkaz na stránku nakladatelství Nová škola, která nabízí žákům možnost stažení interaktivních učebnic a využívat je pro domácí výuku

http://www.novaskolabrno.cz/certifikaty/

Zde najdete informace k ošetřovnému po dobu uzavření školy:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Aktualizace 14. 10. 2020

..............................................................................................................................................................................

Vážení rodiče, z rozhodnutí vlády bude ZŠ od středy 14. 10. 2020 uzavřena.

Zde odkaz na aktuální usnesení vlády:

https://zssvebohov.wbs.cz/uv_1022_-_2020.pdf

Podle současných pravidel budou žáci nastupovat opět do školy 2. 11. 2020. přičemž v týdnu od 26. - 30. 10. 2020 budou mít podzimní prázdniny.

Po dobu uzavření školy přecházíme na distanční vzdělávání.

Sledujte průběžně média a tyto webové stránky, pro případ vyhlášení dalších opatření.

Žáci dostanou materiály off-line, s tím, že budou platit Vám již známé kontakty z jarního uzavření školy pro případ potřeby konzultace s paní učitelkou.

Aktualizace 13. 10. 2020